Spildevand

Udnyttelse af spildevand til energiproduktion

Optimal energiudnyttelse - AEA skaber bæredygtige løsninger for renseanlæg

Aktive Energi Anlæg A/S kan som teknisk totalentreprenør tilbyde design, projektering og udførsel af energianlæg til renseanlæg på en økonomisk optimal måde samt med mindst mulig miljømæssig belastning.

Spildevand kan udnyttes til energiproduktion på flere måder, eksempelvis:

  • Energien fra spildevandets overskudsvarme anvendes til et varmepumpeanlæg – læs mere under Fordele ved et varmepumpeanlæg
  • Slammet fra spildevand anvendes til produktion af biogas, som fx kan drive en gasmotor – læs mere under Fordele ved biogas fra spildevand
Spildevand-Renseanlæg
Spildvarme kan enten blive brugt til proces og rumvarme med varmepumper til industri

Fordele ved et varmepumpeanlæg

Varmepumpeanlæg vinder i disse år stærkt frem, ligesom anvendelsesmulighederne bliver stadig flere. Eksempelvis kan der trækkes energi ud af søvand, grundvand og spildevand.

Varmepumperne inddeles i to hovedgrupper:

  • Termisk drevet (absorptionsvarmepumpe)
  • Mekanisk drevet (eldrevet varmepumpe)

 

COP-værdien bestemmes af det ønskede temperaturløft på mediet og valget af maskintype. Store temperaturløft kræver oftest en kombinationsmaskine opbygget i trin.

AEA leverer begge typer varmepumper og flertrinsmaskiner til både forsyningsselskaber og industrikunder. Vi har en solid erfaring, som gør os i stand til at yde en kompetent rådgivning om valget af varmepumpe og installationstype.

Få glæde af de mange fordele ved en varmepumpe

Levering af varmepumper til forsyningsselskaber og industrikunder - AEA yder kompetent rådgivning og installation

Eldrevne varmepumper

Funktion

Denne type varmepumpe drives af el alene. Ved at trække energi ud af en energikilde, producerer den eldrevne varmepumpe en mellemtemperatur varmeenergi, der kan anvendes som fx fjernvarme. Energikilden kan være mangeartet fx røggas, afkastluft, spildevand, grundvand, vand fra solvarmeanlæg m.m.

Mange anvendelsesmuligheder

Eldrevne varmepumper er meget fleksible og kan derfor anvendes både på varmeværker og i industrien med henblik på energioptimering.

Ved tilslutning på et rensningsanlæg kan spildvarmen fra det rensede spildevand opgraderes til fjernvarme.

Absorptionsvarmepumper

Funktion

En absorptionsvarmepumpe drives af både en højtemperatur- og en lavtemperatur-drivenergi. Det betyder, at denne type varmepumpe har et meget lavt elforbrug kun til pumper og styring, og den er dermed uafhængig af El-spotprisen.

Højtemperatur-drivenergien kan være røggasser, hedt vand, damp eller fjernvarmevand, mens lavtemperatur-drivenergien eventuelt kan hentes fra en lavtemperaturveksler, der er koblet på det rensede spildevand. 

Absorptionsvarmepumper producerer en mellemtemperatur-varmeenergi.

Anvendelsesmulighederne er mange

En absorptionsvarmepumpe anvendes til energioptimering på kraftvarmeværker og i industrien. Fx kan den anvendes til røggaskøling på et kraftvarmeværk eller et renseanlæg, hvor den udnytter varmeenergien i røggassen fra gasmotorer, biokedler eller gaskedler.

Herved reduceres røggastemperaturen betydeligt, og den ekstra energi, der opnås, kan indgå i varmeproduktionen.

Gode eksempler på udnyttelse af spildevand

Bjergmarken Renseanlæg, Roskilde. FORS største renseanlæg.

Bjergmarken Renseanlæg

Til Bjergmarken Renseanlæg, Roskilde – der er FORS’ største renseanlæg med en kapacitet på 250.000 PE – har AEA leveret et komplet varmepumpeanlæg. Spildevandsmængderne varierer fra 100 til 3.301 m³/h og kan ikke afkøles til mere end 2°C, da det kan give frostsprængninger i den vandkreds, som skal flytte varmen fra spildevandet til varmepumpen.

Varmeeffekten, der kan udnyttes fra spildevandet, varierer fra 0 op til 6-7 MW, og for at vurdere, hvor meget varme der kan produceres fra spildevandet, er indledningsvist antaget en COP-værdi på 3,3.

Kalundborg Renseanlæg, etablering af 10 MW varmepumpeanlæg

Kalundborg Renseanlæg

Hos Kalundborg Renseanlæg har AEA etableret et komplet 10 MW varmepumpeanlæg (spidslastcentral), som henter varme ud af spildevandet ved hjælp af en elektrisk drevet kompressionsvarmepumpe. Den udnytter restvarmen i det 25°C varme spildevand til at producere fjernvarme.

Varmepumpens kapacitet fordeles på i alt 12 stk. stempelkompressorer, og der anvendes ammoniak som kølemiddel. Varmepumpekapaciteten opsplittes på tre linjer, der uafhængigt af hinanden kan levere en tredjedel af kapaciteten, hvorved forsyningssikkerheden sikres.

Udvinding af biogas fra spildevand

Slam fra spildevand som kilde til vedvarende energi

Fordele ved biogas fra spildevand

Ved udnyttelse af slam fra spildevand til energiproduktion begrænses spild af en energiressource og samtidig nedbringes slammets drivhuseffekt.

Anvendelse af biogas produceret af slam reducerer emissionen på to forskellige måder: Ved at reducere emissionen af metan og ved at fortrænge anden varme/elproduktion. Eksempelvis kan biogas erstatte fossil naturgas.

Fordele:

  • Produktion af vedvarende energi på basis af spildevand
  • Reduktion af det eksterne elforbrug til renseanlægget
  • Betydelige miljømæssige fordele – mindre udledning af drivhusgassen metan
  • Miljøvenlig recirkulering af organisk affald fra husholdning (biogødning)
Kompleks biogasgeneratoranlæg til Søholt Renseanlæg, Silkeborg forsyning

Det siger loven: Miljøbeskyttelsesloven

Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Miljøbeskyttelsesloven sigter mod at begrænse spild af råstoffer og andre ressourcer samt at fremme anvendelse af renere teknologi.

Ved lovens administration skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende processer og anlæg samt de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særligt vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af renere teknologi.

Det er her, at AEA kan tilbyde energianlæg på en økonomisk optimal måde – med mindst mulig miljømæssig belastning. Vi kalder det energi med værdi.

Fordele ved udnyttelse af spildevand

Energibesparelser

Ved udnyttelse af spildevand til energiproduktion – fx produktion af biogas fra slam eller etablering af et varmepumpeanlæg – kan du opnå økonomiske energibesparelser.

Større uafhængighed af fossile brændsler

Jo mindre dit forbrug af fossile brændsler er, des mindre mindre sårbar er du ved stigende energipriser. På den måde bidrager et varmepumpeanlæg eller en gasmotor til at opnå en større uafhængighed.

Mindre forbrug af fossile brændsler

Et varmepumpeanlæg gør det muligt at udnytte restvarmen i røggassen fra en gasmotor eller spildevand. På den måde bliver dit forbrug af fossile brændsler reduceret.

Reduktioner i CO2-udledning

Et varmepumpeanlæg medvirker til CO2-reduktion i takt med, at forbruget af fossile brændsler reduceres. Biogas fra slam består af metangas, som ved afbrænding, eksempelvis i en gasmotor, omdannes til blandt andet CO2, hvorved drivhuseffekten nedbringes væsentligt.

Gode eksempler på udnyttelse af spildevand

Vandmiljø-Randers-Centralrenseanlæg

Vandmiljø Randers A/S, Randers centralrenseanlæg

Som totalentreprenør har AEA leveret, etableret og installeret et energianlæg bestående af kedler, brændere, biogasgeneratoranlæg, gaskonditionering, skorsten, røgrør, vekslere og med tilhørende nye rørinstallationer og ombygning af eksisterende.

Kedelanlægget er beregnet for drift med biogas, dog kan den ene kedel også køre på naturgas. Generatoranlæggene kører udelukkende på biogas.

Der er etableret anlæg for slam- og varmebehandling af renseanlæggets slam, udvidelse af anlæg for udnyttelse af biogas (større gaslager, gasmotor og kedelanlæg) samt opgradering af separat biologisk rensetrin til behandling af rejektvand.

Silkeborg Forsyning - Søholt Renseanlæg

Silkeborg Forsyning A/S, Søholt Renseanlæg

Som totalentreprenør har AEA leveret, etableret og installeret et komplet biogasgeneratoranlæg, tilsluttet vand- og gassystemer til eksisterende røranlæg samt etableret et komplet nyt røggassystem.

Silkeborg Forsyning A/S ønskede en ny biogasmotor for at sikre en stabil og god drift. Den eksisterende biogasmotor havde rundet 80.000 driftstimer.

Download brochurer

Se og hent relevante brochurer fra vores oversigt.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi er klar til at hjælpe dig med at opnå den optimale udnyttelse af spildevand til energiproduktion.