Biomasse

Biomassefyret energiproduktionsanlæg er meget miljøvenligt og CO2 neutralt samt driftsøkonomisk fordelagtigt

Vi hjælper dig med den optimale løsningsmodel indenfor biomasse anlæg

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde.

Biomasse i form af træ var oprindelige energikilder til lys, varme og madlavning.

Biomasse (også kaldet bioenergi) er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi.

I Danmark udgør biomasse indtil videre omkring 70% af forbruget af vedvarende energi. Hovedparten er halm, træ og bionedbrydeligt affald, mens biogas giver et mindre bidrag.

AEA kan tilbyde energiløsninger baseret på kedelanlæg fyret med enten flis, træpiller eller halm.

Vi tilbyder at rådgive omkring opbygning af anlægstype. Dette er væsentlig i forhold til, hvilke brændselsvariationer, man ønsker at kunne anvende på sit fremtidige anlæg. Desuden er det vigtigt at få drøftet, hvilke driftsparametre som kommende driftspersonale har som kardinalpunkter. Denne dialog er et meget vigtigt udgangspunkt for hvilke dimensioneringsparametre, som vi skal anvende i et evt. videre designarbejde.

Biomasse anlæg står for størstedelen af Danmarks vedvarende energi

Få individuelle løsninger

Vores samarbejdspartneres og vores egne mangeårige erfaringer gør, at vi sammen med dig har de bedste forudsætninger og muligheder for at finde de mest optimale løsninger.

Driftsmæssige fordele
Ved design af et AEA biomasseanlæg, vil vi have stort fokus på valg af løsninger og komponenter, som sikrer en sikker og stabil drift med så lave driftsomkostninger som muligt til følge. Samtidig vil der være fokus på sikkerhed og betjeningsvenlighed.

Ring og hør mere på telefon 70 21 01 50.

Træpiller - biomasse

Træpiller

Et kedelanlæg fyret med træpiller, som biomasse er typisk et mindre anlæg i størrelsen 1- 4 MW. Anlæggene er udviklet og designet til forbrænding af træpiller.

AEA kan tilbyde kompakte anlæg med et stort tilvalg af standardløsninger, såsom silo, styring, askehåndtering, røggasrensning mv.

Ofte leveres anlæggene som en færdigbygget enhed i en solid klimaskærm, hvilket minimerer installationstiden.

På grund af det kompakte design er det også muligt at finde plads i eksisterende bygninger.

Som standard tilbyder AEA træpillekedler som et 110°C – 4 bar.

flis - biomasse

Flis​

Et fliskedelanlæg fra AEA kan anvende flis som biomasse af forskellig beskaffenhed og fugtighed. Vores løsninger og teknologi håndter et bredt spænd af brændsler fra have/parkaffald, træaffald, bark og savsmuld til skovflis. Anlæggene kan håndtere store variationer i størrelser fra få millimeter til flere hundrede millimeter og et stor spænd i brændselsfugt fra 20 til 55%.

AEA kan tilbyde forskellige løsning til flis håndtering afhængig af ønske og behov – f.eks. movingfloor eller tragt løsninger.

Som en ekstra facilitet kan brændselshåndteringen udstyres med et patenteret fugtmålesystem for optimering af forbrændingsprocessen.

Anlæggene designes individuelt i forhold til typen af flis, fugtighed, håndtering, lagring, forbrænding og røggasrensning.

Ved tørre biomasse brændsler (op til ca. 25% fugt) renses røgen ofte i en cyklon og et filter. Ved fugtige brændsler (25 – 55% fugt) renses røgen ofte først i et elektrofilter og efterfølgende i en røggasskrubber. Hermed sikres overholdelse af miljø udledningskrav for hhv. røggas og kondensat.

Udover at rense røgen bliver røggassen kølet effektivt ned og kondenseringsvarmen udnyttet. Ved fugtige brændsler kan der således opnås anlægsvirkningsgrader på mere end 100 %.

Afhængig af returvandets (kølevandets) temperatur kan anlægget suppleres med en absorptionsvarmepumpe for yderligere anlægsoptimering.

AEA kan tilbyde anlæg for produktion af enten varmt vand, hedtvand eller damp.

Et fliskedelanlæg fra AEA kan tilbydes som totalentreprise omfattende alt hjælpeudstyr såsom:

 • Brovægt og kranudstyr
 • Nødstrømsgenerator
 • Centralstøvsugeranlæg
 • Emissionsmåleudstyr
 • SNCR-anlæg (de-NOx anlæg)
Halm - biomasse

Halm

Et kedelanlæg fyret med halm som biomasse stiller ofte krav til håndtering af svingende halmkvalitet.

Et halmkedelanlæg fra AEA tager højde for disse forhold gennem langvarige og afprøvede teknologier.

Anlægget designes derfor ud fra disse forhold og valg af løsninger og komponenter opfylder nutidens krav til håndtering, optimal forbrænding, lave emissioner og høj virkningsgrad.

Som et yderligere tiltag kan vi tilbyde at udstyre anlægget med et DeNOx anlæg, som kraftigt reducerer NOx’erne i røggassen, således at påvirkningen af miljøet bliver så lille som muligt.

Et halmkedelanlæg fra AEA kan suppleres med tilsatsfyring af andre biomasse brændsler f.eks. kornafrens, træpiller etc.

Mindre brug af fossile brændsler

Et biomasse anlæg fra AEA medvirker til fremtidens grønnere energisystemer og kan erstatte kul, gas og olie.

2 gode eksempler på biomasse anlæg

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

AEA leverede i totalleverance et nyt 5 MW biomassefyret varmeanlæg til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. ved Højgårdsvej 6-8, Ringe, som samkøres med værkets eksisterende anlæg på Kielgårdsvej.

Det nye biomasseanlæg bliver Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a.s primære produktionsanlæg i forhold til anlæggene baseret på træpiller, naturgas. Når der produceres varme på solvarmeanlægget, vil dette dog altid have
første prioritet. Desuden, prioriteres overskudsvarmen fra en industrivirksomhed svarende til ca. 1% af det årlige varmebehov – før varmen fra biomasseanlægget.

Træflisen, der skal afbrændes i den nye fliskedel, er danskproduceret træflis samt have-/parkoverskud, som begge anses for at være en CO2-neutral form for brændsel. Denne brændselstype anses af de danske politikere og myndigheder, som en vigtig del af den grønne omstilling.

Det komplette biomassekedelanlæg indeholder udover selve kedelanlægget også brovægt, automatisk krananlæg, centralt støvsugeranlæg (flislager), røggassystem med henholdsvis Multicyklon og Elektrofilter, røggaskondensering og skorsten, komplette rørarbejder, SCADA-og styringssystem, el-installationer, emissionsmåleudstyr, tilslutning til eksisterende installationer, nødstrømsgenerator, trykluftanlæg, m.m.

Biomassekedlen er beregnet for fyring med grov skovflis med et gennemsnitlig fugtindhold mellem 35-55%. Kedlen vil også kunne håndtere tilsætning af min. 25% have-/parkoverskud.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. har skrevet kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S om etabling af et eldrevet, ammoniak baseret varmepumpeanlæg

Rødby Varmeværk A.m.b.a.

I totalentreprise leverede AEA et nyt CO2-neutralt halmfyret varmeanlæg hos Rødby Varmeværk A.m.b.a. med en 8 MW halmkedel.

Baggrunden var Rødby Varmeværks ønske om at etablere et moderne og tidssvarende halmkedelanlæg for dermed at kunne sikre varmeforsyningen i Rødby. Rødby Varmeværks eksisterende 6,3 MW halmkedel skulle udskiftes og grundet plads- og højdemæssige krav, var det ikke muligt at installere en ny kedel i den eksisterende kedelbygning. Derfor blev der opført et nyt varmeværk bestående af ny kedelbygning med tilhørende brændsels- og askelager og ny skorsten og akkumuleringstank.

Halmkedelanlægget har en virkningsgrad, ved 18% fugt/100% last, på 125ºC røggastemperatur, er ca. 92%
Brændselsforbrug ved 100 % last er ca. 2.431 kg/h og støvemission efter filter <30 mg/Nm³ ved 6 % O2.

Anlægget er forsynet med et De-Nox anlæg (SNCR) for reduktion af NOx-emissioner i røggassen via SNCR-processer. Anlægget fjerner nitrogenoxider (NOx) ved at indsprøjte en given opløsning af urea med specielle additiver (NOxAMID) eller ammoniakvand ind i røggasflowet fra forbrændings-enheden. I begge tilfælde skabes molekylært nitrogen, vanddamp og kuldioxid der alle er neutrale bestanddele i atmosfæren.

Halmkedelanlægget er leveret med et posefilter indbygget, som er udviklet til røggasrensning ved halmforbrænding og udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Posefiltret er opbygget som et cirkulært filter med integreret Multicyklon i filterhus som omslutter og beskytter posearealet.

Fordele ved biomasse anlæg

Mindre brug af fossile brændsler

Et biomasse anlæg fra AEA medvirker til fremtidens grønnere energisystemer og kan erstatte kul, gas og olie.

Høj virkningsgrad

Fokus på valg af løsninger og komponenter sikrer, at biomasse anlægget yder maksimal varmeydelse ved en høj virkningsgrad.

Lave emissioner

Hos AEA vil der altid blive arbejdet på at gøre det lidt bedre, end myndighederne kræver.

Referencer
1
 • Hinnerup Fjernvarme
 • Totalentreprise, Installation af 12 MW halmkedelanlæg
 • Hjallerup Fjernvarme Delentreprise, Installation af 2,3 MW halmkedelanlæg
 • Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a., Totalentreprise – Installation af 5MW biomasseanlæg
 • Rødby Varmeværk Totalentreprise, Installation af 8 MW halmkedelanlæg
 • Skjern Papirfabrik A/S, Totalentreprise – Installation af 22 tons/h 16 bars flisfyret dampkedelanlæg
 • Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab, Totalentreprise – Installation af 1,1 MW fliskedelanlæg
 • Vestervig Fjernvarme, Totalentreprise – Installation af 4,8 MW fliskedelanlæg
 • Værum-Ørum Kraftvarmeværk, Delentreprise – Installation af 925 kW træpillekedelanlæg
 • Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme, Totalentreprise – Installation af 1,5 MW halmkedelanlæg

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi arbejder for at dit energianlæg kan forblive driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentabel.