Varmepumper

Energioptimeret varmeproduktion til fjernvarme, varmeværker og industri

De mange fordele ved varmepumper

Varmepumpeanlæg vinder i disse år stærkt ind i de danske varmesystemer af flere årsager. En af årsagerne er at energiafgiften på elektricitet er fjernet.

En anden årsag er de politiske vinde peger på fjernvarmens anvendelse af elektricitet som brændsel.

En tredje årsag er, at anvendelsesmulighederne bliver flere og flere, her i blandt opsamling af energi fra udluft, søvand, grundvand og vand fra vores kloakering.

Varmepumper kan inddeles i 2 hovedgrupper, afhængigt af hvad der driver dem:

 • Termisk drevet (Absorptionsvarmepumpe)
 • Mekanisk drevet (Eldrevet varmepumpe)

 

COP værdien bestemmes af det ønskede temperaturløft på mediet og valget af maskintype. Store temperaturløft kræver oftest en kombinationsmaskine opbygget i trin.

Vi har leveret flere varmepumpeanlæg af begge typer varmepumper samt flertrins maskiner – både til fjernvarmekunder og industrikunder – og vi har derigennem opbygget en solid erfaring, som gør os i stand til at kunne yde dig en kompetent rådgivning om dit valg af varmepumpe og installationstype.

Vi samarbejder med førende producenter af varmepumper. Vi kombinerer producenternes mangeårige erfaringer med vores egen ekspertise inden for optimering af varmeproduktionsanlæg og procesanlæg.

Vi håndterer forskellige former for kølemiddel herunder de naturlige såsom ammoniak og CO2.

Fordele ved varmepumper

Når du vælger at udvide din eksisterende varmeproduktions- eller energianlæg med et varmepumpeanlæg, er der bl.a. følgende fordele:

Mindre forbrug af fossile brændsler

Et varmepumpeanlæg gør det muligt at optimere udnyttelsen af mængden af det indfyrede (fossile) brændsel. For eksempel ved at udnytte restvarmen i røggassen fra en gaskedel eller en gasmotor. Dermed kan du producere mere varme med den samme mængde brændsel eller producere den samme mængde varme med en mindre mængde brændsel.

På den måde bliver dit forbrug af fossile brændsler reduceret, og du kan opnå en betydelig besparelse i udgifter til brændselsindkøb.

Større uafhængighed af fossile brændsler

Jo mindre dit forbrug af fossile brændsler er, des mindre afhængighed er du af disse brændselstyper og des mindre sårbar er du ved stigende energipriser.

På den måde bidrager et varmepumpeanlæg til at opnå en større uafhængighed.

Reduktioner i CO2-udledning

Et varmepumpeanlæg vil også kunne medvirke til, at dit anlægs udledning af CO2 reduceres betydeligt i takt med at forbruget af fossile brændsler reduceres.

CO2-reduktionen afhænger dog af hvilket brændsel varmen ellers skulle være produceret med. For eksempel vil CO2-reduktionen ved fortrængning af varme produceret på biomasse afhænge af, hvor biomassen kommer fra, og hvordan den er produceret.

Energibesparelser

Ved etablering af et varmepumpeanlæg kan du også opnå økonomiske energibesparelser.

Dette gør varmepumpeløsninger konkurrencedygtige i forhold til andre brændsler.

Mindre forbrug af fossile brændsler

Reducér dit forbrug af fossile brændsler og opnå betydelige besparelse på udgifter til brændselsindkøb.

Absorptionsvarmepumper

Funktion

En absorptionsvarmepumpe kan drives af enten en højtemperatur- eller en lavtemperatur drivenergi. Det betyder, at denne type varmepumpe har et meget lavt elforbrug, der kun bruges til pumper og styring. Den er dermed uafhængig af el-spotprisen.

Højtemperatur-drivenergien kan være røggasser, hedt vand, damp eller fjernvarmevand, mens lavtemperaturenergien eventuelt kan hentes fra en lavtemperaturveksler.

Absorptionsvarmepumper producerer en mellem temperatur varmeenergi, der kan anvendes som f.eks. fjernvarme.

Anvendelsesmulighederne er mange

En absorptionsvarmepumpe kan anvendes i mange sammenhænge med henblik på energioptimering – både på kraftvarmeværker og i industrien.

Den kan for eksempel anvendes til røggaskøling på et kraftvarmeværk, hvor den udnytter varmeenergien i røggassen fra gasmotorer, biokedler eller gaskedler. Herved reduceres røggastemperaturen betydeligt, og den ekstra energi, der opnås, kan indgå i varmeproduktionen.

Både den energi, der anvendes som drivmiddel, og den energi, som varmepumpen modtager fra den ekstra røggaskøling, bliver ført tilbage til fjernvarmevandet. Dette giver en COP (Coefficient Of Performance) på ca. 1,75. COP angiver, hvor meget energi varmepumpen producerer i forhold til den mængde energi, der tilføres varmepumpen.

Eldrevne varmepumper

Funktion

Denne type varmepumpe drives alene af el.

Ved at trække energi (varme) ud af en energikilde, producerer den eldrevne varmepumpe en mellem temperatur varmeenergi, der kan anvendes som for eksempel fjernvarme.

Energikilden kan være mangeartet – f.eks. udeluft, røggas, afkastluft, spildevand, grundvand, vand fra solvarmeanlæg m.m.

En varmepumpe kan have en eller flere funktioner, alt afhængig af, hvordan den tilsluttes det eksisterende anlæg. Varmepumpens COP værdi afhænger af den valgte funktion eller kombination af funktioner. COP (Coefficient Of Performance) angiver, hvor meget energi en varmepumpe producerer i forhold til den mængde energi, der tilføres varmepumpen.

Flere varmepumper kan desuden med fordel kobles parallelt sammen, så de udgør et samlet anlæg.

Mange anvendelsesmuligheder

Eldrevne varmepumper er meget fleksible og kan derfor både anvendes på varmeværker og på industrivirksomheder, hvor skjulte ressourcer ønskes udnyttet med henblik på energioptimering.

Anvendelsesmulighederne er mange. Som eksempler kan nævnes:

 • Tilslutning efter en economiser på en gaskedel, hvor restvarmen i røggassen fra kedlen udnyttes yderligere. Dette medfører, at kedelvirkningsgraden forbedres væsentligt – typisk til omkring 110%.
 • Tilslutning til en LT-veksler på en gasmotor, hvorved kondenseringsvarmen i røggassen fra motoren kan udnyttes optimalt. Motorens virkningsgrad forøges med omkring 8-9%.
 • Tilslutning til diverse kølekredse på en motor, så forbrændingsluften til gasmotoren afkøles.
 • Tilslutning efter produktionsapparat f.eks. en papirmaskine, hvorved restvarmen i afkastluften fra tørreprocessen udnyttes med henblik på at producere fjernvarme eller procesvarme.
 • Tilslutning på et rensningsanlæg, så spildvarmen fra det rensede spildevand kan opgraderes til fjernvarme.

Fordelene og anvendelses­mulighederne er mange

Varmepumper er meget fleksible og kan derfor anvendes både på varmeværker og på industrivirksomheder.

2 gode eksempler på varmepumper

Ny innovativ varmecentral til Lalandia i Vestjylland (Søndervig Feriepark)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S – Lalandia, Søndervig

Som totalentreprenør leverede og installerede AEA en ”innovativ varmecentral” bestående af bestående af et el-drevet ammoniak varmepumpeanlæg, en gaskedel med dertilhørende gasbrænder, akkumuleringstanke, komplet instrumentering, rørinstallationer og – arbejder, styringsanlæg, el-installationer, m.m.

Drikkevandet køles ned til ca. 3ºC, og den energi, der dermed udvindes, bruges af varmepumpen til at varme vandet op til ca. 65ºC, som efterfølgende benyttes til at dække varmebehovet i badelandet i Lalandia.

For at opnå yderligere besparelse i forhold til udnyttelse af den fulde returvandsmængde, påbygges en economiser, der kører i serie med kedlen.

Ved spidsbelastninger suppleres varmen fra 2 akkumuleringstanke og en gaskedel, som fyrer med naturgas.

Varmepumpeprojektet ender med at have en ualmindelig positiv miljøpåvirkning og samfundsøkonomi.

Varmepumper - Odsherres Højby

Odsherred Varme A/S - Vig Kraftvarmeværk

Som totalentreprenør AEA leverede og etablerede et komplet 2,5 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer til Vig Kraftvarme. Ud over det komplette varmepumpeanlæg med tilhørende energioptagere, omfatter projektet, bygningsarbejder, tilslutning til eksisterende installationer og udenomsarealer.

Vigs daværende forsyning med fjernvarme kom primært fra et naturgasfyret kraftvarmeværk beliggende på Uglekildevej 2, 4560 Vig og hvis denne måde at producere fjernvarme blev opretholdt, ville dette have betydet en stigning i varmeprisen pr. forbruger om året pr. 1. januar 2019, idet der ikke længere modtages produktionsstøtte til el-produktion i form af grundbeløb.

Med det nye el-baserede luft-til-vand varmepumpeanlæg på 2,5 MW vil Vig Kraftvarmeværks fremtidige fjernvarmeproduktion blive dækket med 86%, hvor den resterende fjernvarme produceres på den naturgasfyrede kedel/motorer.

Det nye luft-til-vand varmepumpeanlæg giver en grønnere, som følge af udnyttelse af luftens energiindhold, samt en billigere varme til eksisterende forbrugere og ikke mindst vil der være en produktionen af varme hele året.

Vi har tilfredse kunder

Hos AEA mener vi, at de bedste referencer er tilfredse kunder. Derfor har vi spurgt nogle af vores kunder, hvad de synes om at samarbejde med AEA.
Se videoerne og hør, hvad vores kunder mener.

Skal vi hjælpe dig med at afsøge mulighederne for optimering af dit eksisterende varmeanlæg eller udbygning med en varmepumpe?

Med en gennemgang af dit eksisterende varmeanlæg og ved udførelse af driftsøkonomiske beregninger kan vi udarbejde en rapport, som beskriver dine muligheder og økonomi ved en varmepumpeinstallation.
Referencer på el-drevet varmepumper​
1
 • Asaa Varmeværk A.m.b.a.
 • Brande Fjernvarme
 • Fors A/S
 • Gartneriet Birkehøj
 • Gartneriet Knud Jepsen A/S
 • Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (Varmeværket Bjerringbro)
 • Hundested Varmeværk
 • Kalundborg Forsyning
 • Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a.
 • Københavns Lufthavn
 • Nibe Varmeværk A.m.b.a.
 • Odsherred Varme A/S -Grevinge
 • Odsherred Varme A/S – Højby Kraftvarmeværk
 • Odsherred Varme A/S – Vig
 • Kraftvarmeværk
  Ringkøbing
 • Fjernvarmeværk A.m.b.a.
 • Ringkøbing-Skjern
 • Forsyning A/S (Lalandia)
 • Skjern Papirfabrik A/S
 • Spjald Fjernvarme & Vandværk
 • Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a.
 • Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a.
 • Troldhede Kraftvarmeværk A.m.b.a.
 • Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.
 • Vildbjerg Tekniske Værker A/S – Feldborg
 • Vildbjerg Tekniske Værker A/S – Haderup
 • Vinderup Varmeværk
 • Østervrå Varmeværk A.m.b.a.
Referencer på absorptions varmepumper
1
 • Billund Varmeværk
 • Dronninglund Fjernvarme
 • Gartneriet Hjortebjerg
 • Hinnerup Fjernvarme
 • Hjallerup Fjernvarme
 • Skagen Fjernvarme
 • Skanderborg-Hørning Fjernvarme
 • SSF Energiselskab
 • VEKS: Køge Kraftvarmeværk
 • Vojens Fjernvarme
 • Lemvig Fjernvarme