AEA bidrager til FN’s verdensmål

AEA bidrager til FN’s verdensmål

Vi bidrager til FN's verdensmål

Vi vil være en del af den ambitiøse globale og bæredygtige udviklingsdagsorden – og derfor gør vi hos AEA en stor indsats hver dag for at bidrage til flere af verdensmålene.

En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige 17 verdensmål. Og med vores bæredygtige og miljørigtige anlæg til grønnere energiproduktion bidrager vi til de tre verdensmål; 7, 9 og 13.

AEA’s ambition er at gøre verden og folks liv bedre ved at bidrage med bæredygtige, miljørigtige og klimavenlige anlæg og løsninger indenfor energiproduktion.

AEA ønsker at bidrage til FN’s verdensmål ved reduktion i CO2 udledning og anvendelse af dyrebare ressourcer.

Biomasse

I Danmark udgør biomasse indtil videre knap 1/3 af forbruget af vedvarende energi. Hovedparten er halm, træ og bionedbrydeligt affald. Vi designer anlæg, så løsninger og komponenter opfylder nutidens krav til håndtering, optimal forbrænding, lave emissioner og høj virkningsgrad. Og vi arbejder altid på at gøre det lidt bedre end myndighederne kræver.

Som et yderligere tiltag tilbyder vi at udstyre anlæg med et DeNOx anlæg, som kraftigt reducerer NOx’erne i røggassen, så påvirkningen af miljøet bliver så lille som muligt.

Et biomasseanlæg fra AEA medvirker til fremtidens grønnere energisystemer og kan erstatte kul, gas og olie.

Solvarme

Mange mindre fjernvarmeværker kan finde samfundsøkonomisk attraktive reduktioner af CO2-udledningerne ved etablere et solvarme anlæg, fordi dette er en brændselsfri teknologi og de seneste lempelser af afgiften på el til varme er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Forenklet sagt, er der ved valget af et solvarmeanlæg tale om en gradvis omstilling til en bæredygtig og økonomisk attraktiv varme ved hjælp af solvarmepaneler.

Fordele:

Solvarme anlæg

Grøn omstilling - bæredygtig fremtid

Vi bidrager med reduktion af emissionsudledning indenfor naturgas- og biogasproduktionen til fjernvarmeværker, renseanlæg, gartnerier og industri.

Varmepumper

Varmepumpeanlæg vinder i disse år stærkt ind i de danske varmesystemer af flere årsager; energiafgiften på elektricitet er fjernet og de politiske vinde peger på fjernvarmens anvendelse af elektricitet som brændsel.

Derudover bliver anvendelsesmulighederne flere og flere – f.eks. opsamling af energi fra udluft, søvand, grundvand og vand fra vores kloakering m.m.

Vi leverer varmepumper for bæredygtig og energioptimeret varmeproduktion til fjernvarme, varmeværker og industri.

Spildsvarme kan enten blive brugt til proces og rumvarme

Elkedel

Når en elkedel er i drift, omsætter den miljørigtig vindenergi (VE) til fjernvarme og bidrager dermed til en reduktion i CO2-udledningen. Det giver både en grøn profil og uafhængighed. Vi udvikler vores kunders energianlæg, så de kan forblive driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable.

Fordele:

El-kedelanlæg fra AEA er mere bæredygtig

Overskudsvarme

Udnyttelse af industriel overskudsvarme ses som en energi politisk hjørnesten i Danmarks grønne omstilling frem mod 2050. Ved at udnytte overskudsvarme, bidrages der i stor grad til at opnå de 70% reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning.

Nogle af vores løsninger til udnyttelse af overskudsvarme foregår ved hjælp af en røggasveksler/economisere. Herigennem kan overskudsvarmen i røggasser og varmemedier genvindes, omsættes til varmt vand og anvendes i virksomheden eller til glæde for fjernvarmeforbrugerne.

Offentlige erhvervstilskud

Erhvervspuljen understøtter private virksomheders grønne omstilling ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan f.eks. være udskiftning af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Kontakt os for rådgivning

Vi er klar til at hjælpe dig til også at kunne bidrage til FN’s verdensmål.