Overskudsvarme

Supplement til varmeproduktionen til fjernvarmeværker, renseanlæg, gartnerier og industri.

Overskudsvarme og elafgift

Reglerne for overskudsvarme har tidligere været relativt komplicerede, hvilket har mindsket udnyttelsen af overskudsvarme pga. manglende forståelse af reglerne. Dette har betydet, at alt den energi som er gået til spilde ville kunne have bidraget til at dække Danmarks varmebehov.

Ved udnyttelse af denne overskudsvarme, bidrages der i stor grad til at opnå de 70% reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning.

Nye forenklede regler er trådt i kraft i 2022 med den hensigt at gøre det mere attraktivt for virksomheder, at udnytte deres overskudsvarme eller at levere varmen til et nærliggende fjernvarmeværk. Derudover er elafgifterne reduceret væsentlig, hvilket er en gevinst, da varmepumper fordelagtigt kan anvendes til at udnytte overskudsvarme.

Med disse nye regler er det både mulig for virksomheder at gøre en forretning ud af deres overskudsvarme og samtidig bidrage positivt til den grønne omstilling.

overskudsvarme
Udnyttelse af overskudsvarme med røggasveksler / economisere

Udnyttelse af overskudsvarme med røggasveksler / economisere

AEA har siden virksomhedens start i 2004 haft fokus på design, projektering og etablering af anlæg til udnyttelse af overskudsvarme som et supplement til varmeproduktionen.

AEA tilbyder mange løsninger til udnyttelse af overskudsvarme. F.eks. ved hjælp af en røggasveksler/economisere kan overskudsvarmen i røggasser og varmemedier genvindes, omsættes til varmt vand og finde videre anvendelse i virksomheden eller til glæde for fjernvarmeforbrugerne.

Udnyttelse af spildvarme med varmepumper

Udnyttelse af overskudsvarme med varmepumper

Forestil dig, at en producent installerer en varmepumpe/køleanlæg for at sikre driften/kølingen af én af virksomhedens processer.

Kølingen er således nødvendig for virkemåden af processen og derfor er elforbruget til køleanlægget fritaget for elafgift.

Normalt vil køleanlægget kaste varmen ud til den omgivne udeluft, men i dette tilfælde vil varmepumpen sikre, at overskudsvarmen leveres til et højere temperaturniveau, hvor energien kan udnyttes. Varmepumpen er altså et anlæg, der både varmer og køler, hvilket hidtil har været vanskeligt at håndtere under de gamle regler. De nye regler giver imidlertid mere klarhed.

AEA tilbyder projektering, installation og idriftsættelse af el-drevne varmepumper samt absorptionsvarmepumper. Vi samarbejder med førende producenter af varmepumper. Producenternes mangeårige erfaringer kombineret med deres ekspertise inden for optimering af varmeproductionsanlæg og procesanlæg sikrer, at du får den bedst mulige løsning – både teknisk og driftsøkonomisk.

Læs mere om varmepumper

Grøn omstilling - bæredygtig fremtid

Udnyttelse af industriel overskudsvarme ses som en energipolitisk hjørnesten i Danmarks grønne omstilling frem mod 2050.

Offentlige erhvervstilskud

Energi fra spild- og overskudsvarme kan enten blive brugt til proces eller rumvarme, internt i en virksomhed eller sælges (eksternt) som fjernvarme.

I mange tilfælde kan en produktionsvirksomhed, som koger, køler, varmer, tørrer, brænder, smelter eller lignende både spare store mængder energi og opnå en økonomisk fortjeneste ved at udnytte overskudsvarmen (internt/eksternt).

Intern udnyttelse
Overskudsvarmen udnyttes til at spare energi i egen virksomhed til proces- eller rumvarme. Ændrede afgifter og tilskud bidrager til at gøre intern udnyttelse af overskudsvarme til en god forretning.

Ekstern udnyttelse
Overskudsvarmen kan sælges eksternt til et varmeselskab. Ændrede afgifter og tilskud bidrager til at gøre ekstern udnyttelse af overskudsvarme til en god forretning.

Spildsvarme kan enten blive brugt til proces og rumvarme

Hvem og hvad kan der søges tilskud til?

Vores serviceteknikere er spredt ud over hele landet og derfor altid tæt på dig, så vi altid hurtig kan rykke ud med kort varsel, hvis du får brug for akut hjælp.

Dine fordele:

Hvem kan søge?

Tilskud gives til virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i deres endelige energiforbrug for f.eks. at opnå reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed.

Der ydes kun tilskud til private virksomheder indenfor f.eks.:

 • Fremstillingsvirksomheder
 • Bygge- og anlægsvirksomheder
 • Landbrug, skovbrug og gartneri
 • Hospitaler, vaskerier og lignende


Personlige virksomheder, interessentskaber m.v. kan også søge tilskud, da det ikke er et krav, at virksomheden drives i selskabsform.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan blandt andet søges tilskud til:

 • Udnytte overskudsvarmen i vandbårne anlæg, fx til at dække rumvarmebehovet
 • Udnytte varmepumper til at køle- og opvarmningsprocesse
 • Spildevandsektoren, hvor varmen i spildevandet kan udnyttes samtidig med, at det køles og behandles
 • Vandsektoren, hvor man kan udnytte varmen i vandet samtidig med, at det køles.
 • Udnytte overskudsvarmen til fortrængning af fossile varmekilder
 • Udnytte overskudsvarmen til fortrængning af andre varmeformer, med lavere marginalpriser
 • Udnyttelse af overskudsvarme i kølerør til fjernvarmeformål.
 • Analyse og driftsoptimering af eksisterende anlæg for at øge kapacitet.
 • Udnyttelse af røggasvarme fra biomassekedel til fjernvarmeformål via varmepumpeanlæg.
Vi hjælper med tilskud erhverspuljen

Hvordan beregnes tilskuddet?

Erhvervspuljen er rettet mod både små og store virksomheder, der ønsker at gennemføre CO2- og energibesparende projekter. Størrelsen på tilskud afhænger af følgende:

 • Tilskuddet beregnes på baggrund af – Energibesparelsens størrelse med en støttesats på 10 øre pr. sparet kWh eller – CO2-reduktions størrelse med en støttesats på 500 kr. pr. sparet ton CO2 Det største tilskud afgør hvilken af ovenstående, der vælges.

 • Tilskuddet dækker op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger Virksomhedens størrelse bestemmer, hvor stor en del af de støtteberettigede omkostninger til projektet, I maksimalt kan få dækket med et tilskud: – 50 % for små virksomheder – 40 % for mellemstore virksomheder – 30 % for store virksomheder

 • Få op til 112 mio. kr. i tilskud Der gives ikke tilskud på mindre end 10.000 kr. I kan maksimalt få 112 mio. kr.
Overskudsvarme fjernvarme

Udnyt dine muligheder for energi tilskud til energibesparende foranstaltninger i industrien

Fordele ved at udnytte overskudsvarme

CO2 neutral

Energianlæggets udledning af CO2 vil reduceres i takt med optimering af anlægsvirkningsgraden. CO2 reduktionen afhænger af brændselstype og beregnet reduktion i brændselsmængde til det optimerede kedelanlæg.

Højere virkningsgrad

En varmepumper kan generere betydeligt mere varme, når den er baseret på overskudsvarme i stedet for eksempelvis udeluft.

Brug energien to gange

Det er et energimæssigt spild og ineffektivt ikke at udnytte en mulig kilde fra overskudsvarme. Desuden reduceres udgifterne til en anden måde at producere fjernvarmen på.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi er klar til at hjælpe dig med at klarlægge dine muligheder for energibesparelse inden næste runde.