AEA's generelle salgs- og leverings­betingelser

1. SALGSBETINGELSER

1.1.
Betingelserne finder anvendelse på alle køb af Varer, der er foretaget af enhver Kunde hos AEA.

1.2.
Andre betingelser, kutymer og lignende, herunder Kundens betingelser, finder ikke anvendelse, uanset om Kunden har henvist eller måtte henvise hertil i ordrer, e-mails, breve, på hjemmeside mv., medmindre disse er skriftligt og udtrykkeligt accepteret af AEA.

2. DEFINITIONER

“Aftale” er en indgået aftale mellem parterne ved AEAs skriftlige accept af Kundens ordre.

“Betingelserne” er disse betingelser.

“Kontrakten” er parternes skriftlige aftale om service og vedligeholdelse eller reparation af Udstyret samt alle kontraktbilag, herunder skriftligt aftalte ændringer og tillæg.

“Kunde” er enhver, der foretager køb af Varer hos AEA.

“Udstyret” er det anlæg, det maskineri, anden udrustning eller dele heraf, som ifølge Kontrakten skal vedligeholdes og/eller repareres.

“Sliddele” er dele, som i henhold til Kontrakten skal udskiftes som led i vedligeholdelsen.

“Varer” er en fællesbetegnelse på service og vedligehold, reservedele og komponenter.

3. TILBUD OG ORDRE

3.1.
Tilbud fra AEA er ikke bindende og skal kun betragtes som en opfordring til Kunden til at afgive en ordre. AEA kan således på ethvert tidspunkt tilbagekalde et tilbud, indtil der er indgået en Aftale.

3.2.
Alle ordrer fra Kunden, inklusive mundtlige ordrer, er uigenkaldelige, indtil enten en Aftale er indgået, eller AEA har afslået ordren. AEA kan frit vælge, om AEA vil acceptere eller afslå en ordre.

3.3.
Der er indgået en Aftale, når AEA skriftligt har accepteret Kundens ordre enten ved afgivelse af en ordrebekræftelse eller udstedelse af en faktura til Kunden. Enhver Aftale inkorporerer Betingelserne.

3.4.
Afviger AEAs ordrebekræftelse fra Kundens ordre, skal Kunden inden otte dage efter, AEA har afgivet sin ordrebekræftelse, meddele AEA derom. Hvis ikke Kunden giver en sådan meddelelse, anses ordrebekræftelsen for at være accepteret af Kunden.

4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

4.1.
Alle priser i henhold til en Aftale er eksklusive toldafgifter, indpakning, moms og alle øvrige skatter og afgifter.

4.2.
En faktura forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Betaling skal ske i den valuta, der er anført i Kontrakten.

4.3.
AEA har ret til betaling i rater, efterhånden som delleveringer af Varerne finder sted.

4.4.
Kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af et faktureret beløb eller foretage modregning.

5. FORSINKET BETALING

5.1.
Hvis Kunden ikke betaler en faktura i henhold til pkt. 4.2, har AEA ret til at udskyde leveringsdatoen eller ophæve Aftalen. AEA skal skriftligt underrette Kunden om AEAs valg.

5.2.
Uanset om AEA ophæver eller opretholder Aftalen i medfør af pkt. 5.1, har AEA ret til at kræve erstatning og godtgørelse fra Kunden for direkte tab og omkostninger som følge af forsinket betaling.

6. ANNULLATION

6.1.
Varer,

(i) der allerede er bestilt eller leveret; eller
(ii) der er indkøbt eller særligt fremstillet til Kunden,
kan ikke annulleres eller returneres af Kunden, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt med AEA. AEA har i denne forbindelse ret til at opkræve et annullationsgebyr svarende til AEAs omkostninger ved annullationen.

7. PRODUKTANSVAR

7.1. 
AEAs produkt- og ansvarsforsikring dækker projektering og etablering af energianlæg, herunder salg, montage, reparation og service af køle og varmepumper, brændere, elkedler, gasmotorer, biomasse, ventilation, elektrisk arbejde, samt VVS-arbejde.

7.2. 
AEA er kun ansvarlig for personskade, hvis skaden skyldes uagtsomhed hos AEA eller andre, som AEA har ansvaret for.

7.3. 
AEA er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom, som opstår, mens Varerne er i Kundens besiddelse. AEA er heller ikke ansvarlig for skade, som Varerne har forvoldt på produkter fremstillet af Kunden eller på produkter, hvori Varerne indgår.

7.4. 
AEA fraskriver sig ethvert ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andre lignende indirekte tab.

7.5. 
Hvis AEA ifalder produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde AEA skadesløs i samme omfang, som AEAs ansvar er begrænset over for Kunden i henhold til pkt. 7.1 og 7.3.

7.6. 
Hvis tredjemand rejser krav mod en af parterne som følge af skade forvoldt af Varerne, skal den pågældende part omgående underrette den anden part herom. Hvis ikke en sådan underretning sker, fortaber parten ethvert krav mod den anden part i relation til tredjemands krav.

7.7. 
AEA og Kunden er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den ret eller voldgiftsret, der behandler et krav mod én af dem, på grundlag en skade, som påstås forårsaget af Varerne.

8. FORCE MAJEURE

8.1. 
Enhver omstændighed uden for en parts kontrol, såsom brand, krig, epidemier pandemier, karantænerestriktioner, mobilisering eller militær oprustning af et tilsvarende omfang, beslaglæggelse, konfiskation, valutarestriktioner, opstand og civile optøjer, cyberangreb, mangel på transportmidler, restriktioner i brug af strøm og mangler ved eller forsinkelser i levering fra underleverandører, skal anses for ansvarsfritagende for parten, så længe den pågældende omstændighed foreligger, hvis den pågældende omstændighed forhindrer partens opfyldelse af Aftalen eller gør opfyldelsen af Aftalen urimeligt byrdefuld.

8.2. 
Den part, som ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund som nævnt i pkt. 8.1, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om omstændighedens opståen og ophør. Hvis Kunden på grund af en ansvarsfrihedsgrund som nævnt i pkt. 8.1 ikke opfylder sine forpligtelser, skal denne godtgøre AEA omkostningerne i forbindelse med sikring og beskyttelse af Varerne. Kunden skal ligeledes godtgøre AEA alle omkostninger til personale, underleverandører og udstyr, der med Kundens samtykke holdes klar til genoptagelse af arbejdet.

8.3. 
Uanset de øvrige bestemmelser i Betingelserne har begge parter ret til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis opfyldelsen af Aftalen er forsinket mere end 6 sammenhængende måneder som følge af en ansvarsfrihedsgrund som beskrevet i pkt. 8.1.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1.
AEA fraskriver sig ethvert ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andre lignende indirekte tab hos kunden.

9.2.
AEA er ikke ansvarlig for skade forvoldt som følge af Kundens mangelfulde anvendelse, tilsyn og pasning af Udstyret eller ved skade ifm. Kundens vedligeholdelse eller reparation af Udstyret.

9.3. 
AEAs ansvar under en Aftale er begrænset til 20 % af det samlede beløb, Kunden har betalt under Aftalen, dog maksimalt 750.000, – DKK pr. skadestilfælde og samlet maksimalt 1.000.000, – DKK pr. år. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis AEAs ansvar er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt.

10. FORTROLIGHED OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1.
Alle tegninger, software og øvrige tekniske dokumenter, som én af parterne har overgivet til den anden efter Aftalens indgåelse, tilhører den part, der har overgivet materialet.

10.2.
Ingen part har ret til uden samtykke fra den anden part at videregive tekniske, software og/eller forretningsmæssige oplysninger eller dokumenter til tredjemand, som parterne har angivet som værende fortrolige ved Aftalens indgåelse eller efterfølgende. Dette gælder dog ikke, hvis det er nødvendigt at videregive disse oplysninger eller dokumenter, for at parten kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen eller med henblik på drift eller vedligeholdelse af Varerne.

10.3.
Hver part har pligt til at forhindre, at fortrolige oplysninger og dokumenter videregives til eller anvendes af deres medarbejdere, konsulenter, underleverandører eller andre, som via den pågældende part har adgang til eller kan opnå adgang til oplysningerne eller dokumenterne, i et større omfang end det, der er tilladt i pkt. 10.2.

10.4.
Kunden opnår ingen rettigheder i form af licenser, patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder til Varerne, software eller andre dokumenter.

11. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

11.1.
AEA har ret til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser under Aftalen til tredjemand. Kunden har ret til at overdrage alle rettigheder under Aftalen til tredjemand, men kan kun overdrage sine forpligtelser under Aftalen til tredjemand efter AEAs udtrykkelige og skriftlige accept.

12.TVISTER OG LOVVALG

12.1.
Dansk ret finder anvendelse på tvister imellem parterne.

12.2.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed eller opsigelse, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Holdspiller - Engageret - Forretningsorienteret - Tillidsfuld - Innovativ

Vores værdiord er HEFTI

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT REPARATION

13. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT REPARATION

13.1.
I tillæg til Betingelsernes punkt 1-12 er nedenstående punkt 14-19 gældende for service og vedligeholdelse samt reparation.

14. BETALINGSBETINGELSER

14.1.
Medmindre andet er aftalt, omfatter det faste vederlag for service/vedligeholdelse betaling for arbejder, godtgørelse for rejseomkostninger, rejsetid, transport og diæter. I
tilfælde af overarbejde eller ventetid som skyldes Kunden, debiteres omkostningerne herved særskilt i henhold til de satser, som AEA anvender på tidspunktet for vedligeholdelsens udførelse.

14.2.
Vederlag for service/vedligeholdelse betales forud pr. år ved kontraktperiodens begyndelse.

14.3.
Ved fakturering af reparation debiteres følgende særskilt:

(i) vederlag for arbejde
(ii) godtgørelse for rejse, rejsetid, transport og diæt
(iii) betaling for reservedele, komponenter og betaling for øvrige materialer, som er tilført Udstyret
(iv) vederlag for vente- eller overtid, som er forårsaget af kunden

De ovenfor nævnte vederlag m.v. debiteres i henhold til de satser og prislister, som AEA anvender på tidspunktet for reparationens udførelse.

15. OMFANG

15.1.
Service/vedligeholdelse skal udføres på de tidspunkter eller med de intervaller, som er angivet i Kontrakten. Medmindre andet er aftalt, omfatter vedligeholdelse følgende:

(i) tilstandskontrol
(ii) funktionskontrol
(iii) justeringer
(iv) rengøring og smøring

15.2.
Reparation har til formål at afhjælpe funktionshindringer, som er opstået i Udstyret. Reparationen skal efter kundens begæring påbegyndes inden for det tidsrum, som er angivet i Kontrakten eller snarest muligt. Medmindre andet er aftalt, skal reparation omfatte følgende:

(i) fejlfinding
(ii) reparationsarbejde
(iii) levering og installation af reservedele
(iv) funktionskontrol

15.3.
Medmindre andet er aftalt, må der alene anvendes dele af originalt fabrikat eller dele af tilsvarende kvalitet ifm. service og vedligeholdelse, reparation og/eller ved løbende tilsyn og pasning.

16. KUNDENS ANSVAR OG PLIGTER

16.1.
Kunden skal udføre nødvendigt løbende tilsyn og pasning af Udstyret. Kunden er forpligtet til at føre journal over Udstyrets drift og pasning.

16.2.
Kunden skal sørge for, at AEA får adgang til Udstyret på det aftalte eller varslede tidspunkt for service og vedligeholdelse eller reparation.

16.3.
Såfremt Kunden ikke kan give AEA adgang til Udstyret på det aftalte eller varslede tidspunkt, skal Kunden straks underrette AEA herom ved skriftlig meddelelse. Uanset årsagen hertil skal Kunden erstatte AEA de meromkostninger, som pådrages som følge af manglende adgang til Udstyret.

16.4.
Kunden må ikke uden AEAs samtykke selv udføre eller at lade andre udføre service og vedligeholdelse eller reparation, som i henhold til Kontrakten skal udføres af AEA. I så fald ophører AEAs ansvar for tidligere udført vedligeholdelse og/eller reparation, som berøres af Kundens foranstaltninger. Kunden har dog ret og pligt til at udføre tidsbegrænsende umiddelbare foranstaltninger, hvis der er risiko for yderligere skade.

16.5.
Ved arbejde i Kundens lokaler er Kunden ansvarlig for arbejdsmiljøet, og skal i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning forebygge, at AEAs personale udsættes for
sundhedsfarer eller ulykker. Kunden skal sørge for, at AEAs personale oplyses om de farer, som kan findes på arbejdspladsen samt om de risici, der kan være forbundet med anvendelsen af værktøj og udstyr, som stilles til rådighed af Kunden. AEA skal underrette Kunden om de særlige risici, som er forbundet med vedligeholdelses- eller reparationsarbejdet, og har ret til at kræve, at Kunden udfører nødvendige forebyggende foranstaltninger.

16.6.
Kunden skal tilvejebringe teknisk dokumentation, som er nødvendig for at udføre vedligeholdelsen eller reparationen. Kunden skal på AEAs opfordring kunne fremvise journal over drift og pasning, jf. pkt. 16.1. Sådan dokumentation må ikke anvendes af AEA til andet formål end det, som følger af Kontrakten.

16.7.
Kunden skal uden ugrundet ophold skriftligt reklamere over mangler ved det af AEA udførte arbejde. I modsat fald mister Kunden retten til reklamation og misligholdelsesbeføjelser.

16.8.
Kunden skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele AEA om ændringer i Udstyret eller dettes anvendelse, drift eller driftsforhold. Såfremt AEAs forpligtelser i henhold til Kontrakten påvirkes af sådanne ændringer, og parterne ikke kan nå til enighed om de kontraktmæssige konsekvenser heraf, har AEA ret til at opsige Kontrakten med øjeblikkelig virkning. AEA har ret til erstatning for ethvert tab ifm. opsigelsen.

17. AEA’S ANSVAR OG PLIGTER

17.1.
Hvis AEA ikke udfører service og vedligeholdelse eller reparation på det aftalte eller varslede tidspunkt, og sådan forsinkelse ikke skyldes Kunden, kan Kunden ved skriftlig meddelelse fastsætte en endelig rimelig frist, inden for hvilken AEA skal udføre vedligeholdelsen og/eller reparationen. Såfremt AEA undlader dette, har Kunden ret til enten selv at udføre vedligeholdelsen og/eller reparationen eller lade sådanne udføre ved tredjemand. Det samme gør sig gældende, hvis AEA undlader at afhjælpe mangler inden for rimelig tid.

17.2.
Ved udførelse af vedligeholdelse eller reparation skal AEA føre protokol eller lignende dokument over iagttagelser og trufne foranstaltninger. Kopi af det i protokollen registrerede skal efter hvert udført arbejde tilstilles kunden.

17.3.
Hvis AEA ifm. udførelse af vedligeholdelses- eller reparationsarbejdet ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, eller hvis arbejdet i øvrigt ikke er udført fagmæssigt korrekt, har AEA ret og pligt til for egen regning at afhjælpe det mangelfulde arbejde snarest muligt.

17.4.
AEA ansvarlig for det udførte vedligeholdelsesarbejde i kontraktens løbetid. For reparationsarbejde er AEA ansvarlig i 1 år, efter, at reparationsarbejdet blev udført. AEA er ansvarlig for mangler ved dele leveret ifm. reparation og vedligeholdelse, som viser sig inden for 1 år fra det tidspunkt, da delen blev installeret i Udstyret, eller hvis AEA ikke har udført installationen, fra det tidspunkt, da delen blev leveret.

18. GENERELT FOR SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

18.1.
Hvis Kontrakten ikke angiver tidspunkter for vedligeholdelse, skal AEA senest en uge før hver vedligeholdelse meddele Kunden tidspunktet herfor.

18.2.
Service og vedligeholdelse udføres inden for AEAs normale arbejdstid.

18.3.
Hvis reparation af Udstyret udføres kort før det tidspunkt, hvor vedligeholdelse skal udføres i henhold til Kontrakten, kan AEA med Kundens samtykke udføre vedligeholdelsen samtidig med reparationen. Ved koordineret
vedligeholdelse og reparation debiteres Kunden ikke særskilt for reparationsomkostninger, som dækkes af det aftalte vederlag for vedligeholdelsen. Såfremt der er aftalt bestemte tidspunkter for vedligeholdelsen, ændres vedligeholdelsestidspunkterne ikke som følge af koordineret vedligeholdelse og reparation.

19. LØBETID, OPSIGELSE OG OPHÆVELSE

19.1.
Medmindre andet er anført, er Kontrakten gældende i 1 år. Hvis ikke Kontrakten er opsagt senest 2 måneder før kontraktperiodens udløb forlænges Kontrakten ved udløb automatisk med 1 år ad gangen.

19.2.
Hvis Kontrakten ikke indeholder en prisreguleringsklausul, har AEA ret til at meddele prisændringer med et skriftligt varsel på 3 måneder inden kontraktperiodens udløb.

19.3.
Ved en parts væsentlige misligholdelse af kontrakten kan den anden part ophæve kontrakten med omgående virkning, såfremt den misligholdende part inden for 14 dage efter skriftlig meddelelse herom ikke har afhjulpet misligholdelsen.

20. SALG AF RESERVEDELE OG KOMPONENTER

20.1.
I tillæg til Betingelsernes punkt 1-12 er nedenstående punkt 21-25 gældende ved køb af reservedele og komponenter.

21. AEAS OPLYSNINGER

21.1.
Oplysninger fra AEA vedrørende en Vares anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede.

21.2.
AEA har ret til at ændre specifikationerne af Varerne uden varsel, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

21.3.
Kunden skal acceptere mindre afvigelser i forhold til Varernes specifikke materiale og farve.

22. LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

22.1.
Levering sker Ex Works (Incoterms 2023) fra AEAs lager.

23. LEVERINGSDATO

23.1.
De i tilbuddet anførte leveringsdatoer er anslåede og kan ændres, indtil en Aftale er indgået.

23.2.
Hvis levering forsinkes, har AEA ret til at forlænge den aftalte leveringsdato med en periode, der er rimelig under hensyntagen til de givne omstændigheder. AEA har endvidere ret til at forlænge den aftalte leveringsdato, selvom årsagen til forsinkelsen måtte opstå efter den aftalte leveringsdato. AEAs ret til at forlænge leveringsdatoen i medfør af dette pkt. 23.2 gælder dog ikke, hvis forsinkelsen skyldes AEAs uagtsomhed.

23.3.
Hvis AEA overskrider leveringsdatoen eller en forlænget leveringsdato, jf. pkt. 23.2, med mere end en måned for hele eller dele af leverancen, kan Kunden skriftligt fastsætte en rimelig endelig frist for levering. Hvis AEA ikke leverer Varerne inden udløbet af denne endelige frist, og dette skyldes AEAs uagtsomhed, kan Kunden skriftligt ophæve Aftalen for den del af leverancen, der ikke er leveret inden den af Kunden fastsatte rimelige og endelige frist. Uanset om Kunden ophæver eller opretholder Aftalen, har Kunden ikke ret til erstatning eller godtgørelse for hverken direkte eller indirekte tab eller omkostninger.

24. KUNDENS UNDERSØGELSES- OG REKLAMATIONSPLIGT

24.1.
Kunden er forpligtet til straks at undersøge Varerne ved levering.

24.2.
Hvis Kunden konstaterer eller burde have konstateret, at Varerne lider af en mangel, skal Kunden straks gøre manglen gældende over for AEA. Reklamation skal ske skriftligt. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, bortfalder Kundens ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser.

24.3.
Ved konstatering af en mangel skal Kunden straks ophøre med brugen af den mangelfulde/defekte vare.

24.4.
Konstaterer AEA, at en Vare, som Kunden reklamerer over, er mangelfri, er AEA berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af AEA som følge af Kundens uretmæssige reklamation.

25. MANGLER

25.1.
AEA er ansvarlig for mangler, dog kun hvis

(i) Varerne ikke er blevet anvendt mere intensivt eller på anden måde, end hvad der er aftalt eller er sædvanligt for den pågældende type Varer;
(ii) Varerne ikke er blevet ændret, og der ikke er blevet foretaget andre indgreb i Varerne; og
(iii) Varerne er blevet håndteret, opbevaret, vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt for den pågældende type Varer.

25.2.
I tilfælde af mangler, som AEA er ansvarlig for, har AEA ret til at foretage afhjælpning eller omlevering. AEA er berettiget til at foretage flere afhjælpninger eller omleveringer.

25.3.
AEAs ansvar er begrænset til mangler, der gøres gældende senest 1 år efter leveringsdatoen. AEA er ansvarlig for mangler ved de dele af Varerne, som AEA har repareret eller udskiftet med nye Varer i overensstemmelse med pkt. 25.1, i henhold til de vilkår i Aftalen, der gælder for de oprindelige Varer. AEAs ansvar for mangler ved en Vare vil dog aldrig kunne gøres gældende senere end 24 måneder fra leveringsdatoen.

25.4.
Hvis AEA ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 25.1 inden for rimelig tid, kan Kunden skriftligt kræve, at AEA gør dette inden udløbet af en endelig frist, som minimum skal være 30 dage fra Kundens meddelelse. Hvis AEA ikke opfylder sine forpligtelser inden udløbet af denne frist, kan Kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen.

25.5.
Hvis manglen er væsentlig, og AEA ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til pkt. 25.1 inden for den endelige frist under pkt. 25.4, kan Kunden skriftligt ophæve Aftalen. I tilfælde af ophævelse er Kunden berettiget til at få sit tab godtgjort. Den samlede godtgørelse kan dog ikke overstige et beløb svarende til købsprisen under Aftalen. Kunden kan alene hæve Aftalen for den del af den samlede leverance, der lider af en mangel.

25.6.
Mangelfulde dele i en Vare, der udskiftes i overens-stemmelse med pkt. 25.1, skal leveres tilbage til AEA og bliver AEAs ejendom, når disse er udskilt fra den Vare, de var indføjet i.