Dampkedler

Til kraftværker, proces & rumopvarmning, befugtning, sterilisation og fødevareproduktion

De mange fordele ved en dampkedler

Dampkedler er miljøvenlige og et fleksibelt varmemedie. Dampkedler kan reducere energiforbruget og omkostningerne til din virksomhedens drift.

For at omdanne vand til damp kræver det en masse energi. Energi, som igen bliver til rådighed, når dampen kondenserer og atter bliver til vand. Denne proces gør damp til en meget effektiv transportør af varme.

Trykket falder når dampen kondenserer og via højtryk kan nye dampstrømme strømme ind i den lavere trykregion. Der er altså ikke behov for pumper for at skabe et dampflow. Dette giver en større besparelse ved installations- og driftsomkostninger. Når der ingen pumper er, så betyder det også, at der ikke er behov for yderlige trykbalancering af anlægget.

Den unikke egenskab ved damp gør, at der er en klar sammenhæng mellem tryk og temperatur. For at kontrollere temperaturen i damp, og dermed den varmeoverførende kapacitet, skal damptrykket blot reguleres.

Dampkedler
Dampkedler i fødevareindustrien

Hvor kan du anvende damp fra dampkedler?

Et alsidigt medie, som damp kan bruges indenfor mange brancher. Damp er i sig selv steril. For eksempel kan ren damp bruges i processer indenfor fødevareindustrien. Her er slutproduktet i direkte kontakt med dampen, hvorved man undgår uregelmæssigheder i produktsmag- og farve.

I hospitals- og sundhedssektoren er damp medvirkende til at forbedre hospitalernes steriliseringsprocesser. Desuden kan damp også generere en konstant leverance af varmt vand og varme.

Damp kan bl.a. bruges i nedenstående brancher:

 • Fødevareproduktioner, hvor produkter skal koges, steges eller lignende (direkte/indirekte).
 • Vaskerier bruger damp til vaske- og tørreprocesser.
 • Hospitaler benytter damp til desinfektions- og steriliseringsprocesser.
 • Biogasanlæg bruger damp til opgradering af biogas til naturgas.
 • Korn og foderstofproducenter bruger damp til tørringsprocesser.
 • Mejerier og slagterier benytter damp direkte og indirekte i deres produktionsprocesser.
 • Andre produktionsvirksomheder vil typisk bruge damp til processer indenfor kemi, papir, plast m.m.

Reducér energiforbrug og omkostninger til drift med dampkedler

Lad os gennemgå dit dampsystem og hør vores vurdering af dine muligheder for energi- og omkostningsbesparelser.

Med dampkedler kan du opnå øget drift og lavere driftsomkostninger

Teknologien indenfor damp har indenfor de seneste år udviklet sig hurtigere i forhold til tidligere årtier.

Sammenligner man med ældre dampanlæg er nye anlæg væsentligt mere sikre og energioptimerede.

Du kan med et nyt dampsystem opnå forsyningsstabilitet i dine produktionsprocesser, idet dampen kan bruges til både direkte og indirekte opvarmning.

Vi har mange års erfaring med service på dampkedler og er ISO 9001 autoriseret til at udføre de lovpligtige eftersyn på dampkedler.

Kontakt gerne vores Serviceafdeling og hør mere om en serviceaftale med AEA.

Moderne dampkedler giver øget drift og lavere driftsomkostninger

2 gode eksempler på dampkedler

Service på dampkedelanlæg

Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a.

I totalentreprise leverede og installerede AEA et komplet nyt 15 t/h, 13 bar, dampkedelanlæg, fabrikat Danstoker (type OPTI 1400) og tilhørende gasbrænder (fabrikat OILON) og aflufter, som etableredes i de eksisterende bygninger.

Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a. fik behov for et større dampkedelanlæg med en dobbelt så stor kapacitet i forhold til det eksisterende anlæg, da kapacitet på dette var for lille i forhold til den stigende produktion.

Yderligere etableredes vandbehandlingsanlæg (fabrikat Silhorko), 24,5 meter stålskorsten (type VL Staal), economisere (fabrikat Boilerworks), komplette rør- og røggasinstallationer, lyddæmper, instrumentering, el-installationer/styring, m.m.

Kedelanlæg med varmtvandskedel, economiser og gasbrænder

Skive Greenlab Biogas Aps

I totalentreprise leverede AEA et projektspecifikt 5,5 MW kedelanlæg, som fabrikat DANSTOKER varmtvandskedel, type GLOBAL H, med economiser og gasbrænder, som fabrikat Weishaupt, type G70/1-B ZM-LN (LowNOx), røgrør ført til skorsten, hedtvandsinstallation med pumper, vandbehandling og ekspansion, samt vekslersystem mod opgraderingsanlægget og LT/HT varmesystem.

AEA udarbejder også gasprojekt til godkendelse hos gasselskab.

Greenlab Skive Biogas vil med det nye biogasanlæg kunne producere ca. 19 mio.m³ biogas om året eller ca. 50.000 kubikmeter pr. dag. Det vil sige, at den færdige gasproduktion svarer til den naturgasmængde, der skal til for at opvarme ca. 8.300 parcelhuse.

Biogaskedelanlæggets rådnetanke vil ved hjælp af baktier kunne omdanne gylle til biogas bestående af metan og CO2. Svovl, sporstoffer og CO2 renses fra gassen inden den tilføres naturgasnettet.

På sigt er det meningen, at anlægget bl.a. også vil kunne bruge madaffald til produktionen af biogas.

Fordele ved dampkedler

Miljøvenlig

Bidrager til mere bæredygtige virksomheder, der reducere CO2-udslip.

Fleksibelt varmemedie

Et dampsystem vil sjældent stoppe på grund af en fejl, men med løbende vedligeholdelse kan driftsomkostninger holdes betragteligt nede.

Omkostningsbesparelser

Reducere energiforbruget og omkostningerne til virksomhedens drift.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde!

Vi er klar til at hjælpe dig med at klarlægge dine muligheder med en dampkedel.
Referencer
1
 • Andels-Kartoffelmelsfabrikken
 • Midtjylland A.m.b.a.
 • Biokraft A/S, Rønne
 • Region Midtjylland, AUH Midtvask
 • Scanflavour A/S
 • Skjern Paper A/S
 • Thorsø Miljø og Biogas A.m.b.a.
 • Vestjyllands Andel