CO2-neutralt Halmkedelanlæg til Lolland

Rødby Varmeværk A.m.b.a. fremtidssikrer med et nyt 8MW biomasseanlæg.

Baggrunden er Rødby Varmeværk A.m.b.a.s ønske om at etablere et moderne og tidssvarende halmkedelanlæg for dermed at kunne sikre varmeforsyningen i Rødby. Rødby Varmeværk A.m.b.a.s eksisterende 6,3 MW halmkedel skal udskiftes og grundet plads- og højdemæssige krav, er det ikke muligt at installere en ny kedel i den eksisterende kedelbygning. Derfor skal der opføres et nyt varmeværk bestående af ny kedelbygning med tilhørende brændsels- og askelager og ny skorsten og akkumuleringstank.

Tilkørselsforholdene til det nye varmeværk ændres således, at trafikken af halm/brændsel vil foregå fra Ringsebøllevej og ikke Grønvej som i dag idet Ringsebøllevej er bedre egnet til den tunge trafik end Grønvej, der er en smal boligvej.

Den eksisterende lokalplan muliggør hverken det tilstrækkelige areal eller bygningsmæssige volumen for et nyt og effektivt varmeværk så derfor er en ny lokalplan nødvendig. Den nye lokalplan, ”Kommuneplantillæg 11” blev endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 27. juni 2019 i henhold til lov om planlægning § 27.

Rødby Varmeværk A.m.b.a. leverer varme til forbrugerne i Rødby på Lolland.

En af Danmarks førende rådgivende ingeniørvirksomheder, MOE A/S, Vordingborg, har været rådgiver for Rødby Varmeværk gennem hele processen fra lokalplan over projektforslag til udbud. MOE A/S følger og bistår Rødby Varmeværk under udførelse og idriftsættelsen.

Aktive Energi Anlæg A/S har haft meget fokus på virkningsgrader, økonomi og på at anlægget skal være betjeningsvenligt for driftspersonalet, have den rette tekniske kvalitet, og ikke mindst være driftssikkert således, at anlægget kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

 

Projektet

Nærværende case, beskriver totalentreprisen, hvor der blev skrevet kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S i marts 2020 om komplet detailprojektering, fremstilling, levering, montering, idriftsættelse og indkøring af det komplette 8MW halmkedelanlæg til Rødby Varmeværk A.m.b.a.

Ud over det komplette halmkedelanlæg, omfatter projektet, automatisk krananlæg, posefilter, komplet skorsten, DeNox-anlæg, komplette rørarbejder, styrings- og automationsarbejder, el-installationer, emissionsmåleudstyr, tilslutning til eksisterende installationer, m.m.

AEA har valgt at tilbyde et halmkedelanlæg opbygget som en varmtvandskedel beregnet for fyring med halm, indeholdende forbrændingsrist, strålingspart, konvektionspart, trykluftsystem/skudrens og primære/sekundære forbrændingsblæsere.

Halmkedelanlægget har en virkningsgrad, ved 18% fugt/100% last, på 125ºC røggastemperatur, er ca. 92%
Brændselsforbrug ved 100 % last er ca. 2.431 kg/h og støvemission efter filter <30 mg/Nm³ ved 6 % O2.

DeNox-anlægget reduceret NOx-emissioner i røggassen via SNCR-processer, der fjerner nitrogen oxider (NOx) ved at indsprøjte en given opløsning af urea med specielle additiver (NOxAMID) eller ammoniakvand ind i røggas flowet fra forbrændings-enheden. I begge tilfælde skabes molekylært nitrogen, vanddamp og kuldioxid der alle er neutrale bestanddele i atmosfæren.

Halmkedelanlægget leveres med et posefilter med indbygget, som er udviklet til røggasrensning ved halmforbrænding og udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Posefiltret er opbygget som et cirkulært filter med integreret Multicyklon i filterhus som omslutter og beskytter posearealet.

Test og indregulering af halmkedelanlægget starter i maj 2021, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være medio oktober 2021.

APRIL 2020 | Af BJARNE CHRISTENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S

Del denne nyhed

AEA-leverer-nyt-rekordregnskab

Fremgang over hele linjen

Fremgang over hele linjen AEA leverer nyt rekordregnskab “Trenden peger fortsat opad for AEA, når det gælder stør­relsen af Herning-virksomhedens overskud. De seneste fire års

Læs mere »